Estat de comptes presentat a la Junta General Ordinària de data 26/05/2021

Estat de comptes